Regulamin

Zasady obowiązujące podczas wycieczek:

a. Trasa i czas trwania wycieczki muszą być dostosowane do wieku i możliwości uczestników.
b. Każdy uczestnik odpowiada sam za swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Za osoby niepełnoletnie odpowiada rodzic lub opiekun prawny. Zalecamy wykupić we własnym zakresie odpowiednie ubezpieczenie turystyczne.
c. Każdy uczestnik wycieczki rowerowej zobowiązany jest do posiadania sprawnego roweru oraz kasku(!).
d. Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.
e. Co najmniej jeden uczestnik wycieczki powinien posiadać apteczkę medyczną.
f. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są do wykonywania poleceń kierownika wycieczki, który jest wybierany podczas zbiórki przed startem.
g. Kierownik decyduje o przebiegu trasy, wszelkich zmianach organizacyjnych związanych z wycieczką.
h. Uczestnik wycieczki wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii lub nagrania wideo. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji działalności klubu, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach itp. Jednocześnie uczestnik wycieczki zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii lub nagrania wideo z swoim wizerunkiem. Uczestnik wycieczki, który nie zgadza się na wykorzystanie wizerunku musi poinformować o tym kierownika wycieczki podczas zbiórki przed startem.
i. W przypadku jakiejkolwiek sytuacji spornej przeprowadza się demokratyczne głosowanie wśród pełnoletnich uczestników wycieczki. Jeśli liczba głosów przekroczy 50% wprowadza się zmiany zaproponowane przez wnioskującego.
j. Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą poznać zasady i reguły obowiązujące w trakcie imprezy.

Regulamin Klubu:

1. Klub Turystyki Aktywnej Szarka skupia miłośników uprawiania turystyki aktywnej.
2. Działalność Klubu prowadzona jest w oparciu o pracę społeczną jego członków.
3. Do zadań Klubu należy:
a. krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,
b. promocja zdrowego stylu życia,
c. propagowanie zachowań ekologicznych,
d. promocja Powiatu Nowotomyskiego,
4. Klub realizuje swoje zadania przez:
a. organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej,
b. organizowanie w Klubie życia towarzyskiego opartego na zasadach
współpracy i solidarności,
c. organizowanie ogólnodostępnych spotkań,
d. współpracę z innymi klubami, kołami turystycznymi oraz samorządem lokalnym.
5. Działalność organizacyjna klubu:
a. Klub Turystyki Aktywnej Szarka jest organizacją nieformalną,
b. Wierzymy w ideę demokracji bezpośredniej. Strategiczne decyzje związane z działalnością klubu podejmowane są w demokratycznym głosowaniu na Messengerowej/Facebookowej zamkniętej grupie, zrzeszającej członków Klubu,
c. Prawo głosu w głosowaniach posiada członek klubu, który w poprzednim roku kalendarzowym wziął udział w przynajmniej 5 wycieczkach zorganizowanych przez Klub,
d. Wszelkie sprawy i tematy nie zawarte w niniejszym regulaminie podlegają dyskusji oraz głosowaniu na Messengerowej grupie Klubu.